Schoolreglement

Betaling

De betaling van de instrumentale/vocale lessen gebeurt via een factuur in twee termijnen nl. in september en in januari, De overige cursussen worden bij aanvang van de cursussen in hun geheel gefactureerd. Deze facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Als binnen deze termijn niet is betaald, wordt een herinnering gestuurd verhoogd met € 2,50 administratiekosten en worden de lessen opgeschort tot de betaling voldaan is. Gemiste lessen wegens betalingsachterstand worden niet ingehaald. Indien na twee herinneringen nog niet is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder.

Opzeggen

Opzeggen dient u schriftelijk (mag ook via e-mail of contactformulier) te doen vóór 1 juli van het lopende schooljaar. Zonder opzegging gaan wij er van uit dat u het volgend seizoen de lessen in de dezelfde vorm wilt voortzetten. Bij een eventuele opzegging die na 1 juli binnenkomt wordt voor het nieuwe seizoen drie maanden cursusgeld gefactureerd. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk bij verhuizing naar elders, met een opzegtermijn van 3 maanden en, in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de docent.

Korting

Huishoudens met een minimum inkomen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het declaratiefonds. Voor meer informatie en aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met afdeling Sociale Zaken van de gemeente Bunnik.

Verzuim leerling/docent

Wij verzoeken u dringend de docent tijdig te informeren als de leerling, om welke reden dan ook, een les niet kan bijwonen. Dit kan een vergeefse reis van de docent voorkomen.
Afwezigheid van de docent wordt zoveel mogelijk telefonisch doorgegeven en aangeplakt in de school.
Lessen, afgezegd wegens ziekte of verhindering van de leerling, zullen niet worden ingehaald. De docenten zijn gelukkig allemaal gezonde mensen. Toch kan het incidenteel voorkomen dat er lessen uitvallen door een griep of ander ongerief. Als er meer dan twee lessen vervallen door ziekte van de docent worden deze ingehaald, vervangen of wordt het lesgeld gerestitueerd.

Sexuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen

Aangaande dit onderwerp is een Klachtenregeling van kracht en gelden vastgestelde Gulden Omgangsregels. Een exemplaar van deze documenten kunt u op de school aanvragen. Esther van Stam, Saskia Rekké en Ruud Harte (administratieteam muziekschool) zijn benoemd tot interne contactpersonen en mevr. Marieke Tjallema, tel. 030 6571530, tot externe vertrouwenspersoon. In een voorkomend geval dient u zich eerst te wenden tot de interne contactpersonen, die voor opvang zorgen en (desgewenst) doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, die vervolgens in de meest geëigende procesgang zal adviseren.

Overige regels

Tijdelijke of definitieve vervanging van een docent, brengt geen wijziging teweeg in de voor het betreffende schooljaar aangegane verplichtingen jegens de Maatschap. De muziekschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van instrumenten, kleding of andere meegebrachte voorwerpen. Uitgeleende instrumenten en bladmuziek dienen aan het einde van het schooljaar te worden ingeleverd bij de docent.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Maatschap.

Bereikbaarheid

De administratie is telefonisch bereikbaar op dinsdag- en vrijdagochtend op 030-6561888. 

Privacy Policy

Klik op onderstaande link om te lezen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen:

Privacy Policy Muziekschool